Při nákupu nad 800Kč od nás dostanete dárek zdarma. Sleva 5% při registraci nebo odběru newsletteru + věrnostní program.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky www.vitaminov.cz

Kdo jsme a co děláme

V těchto všeobecných obchodních podmínkách Vás informujeme o tom, jak funguje e-shop www.vitaminov.cz, jak se u nás objednává a platí nebo kam se můžete obrátit v případě reklamace nebo jakýchkoliv nejasností. Náš e-shop se zabývá internetovým prodejem doplňků stravy a produktů pro zdravý životní styl.

 1. Prodávajícím je společnost Great Health s.r.o., IČO: 082 86 001, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 316332 („my“), která prostřednictvím svého e-shopu umístěného na www.vitaminov.cz („e-shop“) inzeruje a prodává své zboží.
 2. Naši zákazníci, kterými jsou podnikatelé i spotřebitelé („vy“), s námi mohou prostřednictvím e-shopu uzavřít kupní smlouvu („Smlouva“).
 3. Pokud u nás nakupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (nenakupujete „na IČO“), jste v roli spotřebitele. Naše zákony vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
 4. Cílem těchto všeobecných obchodních podmínek („Podmínky“) je vysvětlit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi námi prostřednictvím e-shopu a informovat vás o nich. Kromě těchto podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pokud jste spotřebitel. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.
 5. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Zpracováváme také některé vaše osobní údaje. O tom, proč tak děláme a jak je chráníme, se můžete dočíst zde.

 

Uživatelský účet

Na našich webových stránkách si můžete založit svůj uživatelský účet.

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete spravovat své objednávky, podívat se na vaše předchozí objednávky a všechno mít k dispozici přehledně na jednom místě.

 1. Z vašeho uživatelského účtu můžete provést objednávku, uživatelský účet však pro vytvoření objednávky není nutný – objednávku můžete provést i bez registrace.
 2. Při registraci nezapomeňte na to, že jste povinni uvádět správné a pravdivé údaje a při jakékoliv jejich změně jste povinni je aktualizovat. Údaje, které uvedete při objednávání zboží nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.
 3. Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto údajů jste povinni zachovávat mlčenlivost. Uživatelský účet je pouze váš, neumožňujte k němu přístup třetím osobám. Za případné zneužití uživatelského účtu třetí stranou neneseme odpovědnost.
 4. Pokud došlo, nebo by mohlo dojít k odcizení informací potřebných pro přístup do vašeho uživatelského účtu nebo k jeho zneužití, bezodkladně nás o tom informujte.
 5. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni váš uživatelský účet zrušit, zejména pokud ho nebudete užívat po delší dobu (min. 12 měsíců) nebo pokud porušíte své povinnosti ze Smlouvy nebo těchto Podmínek. Pokud vám budeme chtít uživatelský účet smazat, vždy vás o tom budeme dopředu informovat.
 6. Vezměte prosím na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

Koupě zboží

Pokud se vám zalíbilo některé námi nabízené zboží a máte zájem si ho koupit, seznamte se s níže popsaným procesem objednávky zboží.

 1. Náš e-shop obsahuje všechny potřebné informace o zboží. I přesto s vámi můžeme uzavřít Smlouvu za podmínek, které si sjednáme individuálně.
 2. Vezměte prosím na vědomí, že veškerá prezentace zboží na e-shopu je pouze informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít s vámi ohledně tohoto zboží Smlouvu.
 3. Naše zboží si můžete objednat na e-shopu prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhradu ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Objednávku vytvoříte kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“ („Objednávka“). Před odesláním Objednávky můžete libovolně měnit a doplňovat veškeré zadané údaje.
 4. Poté, co obdržíme vaši Objednávku, potvrdíme vám její přijetí na váš e-mail. Smlouva je mezi námi uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí Objednávky na váš e-mail, nikoliv už samotným odesláním Objednávky z vaší strany. Pokud bude charakter Objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či velké množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude Smlouva mezi námi uzavřena až okamžikem doručení tohoto potvrzení. Uzavřením Smlouvy se zavazujete za zboží zaplatit. V případě Objednávky učiněné telefonicky vám písemně potvrdíme její obsah a Smlouva je mezi námi uzavřena okamžikem doručení písemného potvrzení, že s Objednávkou souhlasíte.
 5. V Objednávce jste povinni uvádět pravdivé a úplné informace. V případě sdělení nebo uvedení nepravdivých nebo neúplných informací neodpovídáme za újmu tím způsobenou.
 6. Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako například náklady na internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami a nijak se neliší od standardní sazby vašeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení.
 7. Pokud by došlo ke zjevné technické chybě na naší straně při uvedení ceny zboží na e-shopu nebo v procesu Objednávky, budeme vás o chybě co nejdříve informovat a zašleme vám e-mail s novou nabídkou. Ta se považuje za nový návrh Smlouvy. Smlouva je v tomto případě uzavřena doručením vašeho potvrzení, že s novou nabídkou ceny zboží souhlasíte. V případě, kdy již mezi námi byla uzavřena Smlouva s takto zjevně chybnou cenou, jsme oprávněni od ní odstoupit.

Platební podmínky

Níže si můžete přečíst, jak nám můžete za zboží zaplatit.

 1. U veškerého zboží, nákladů na dopravu a balného je na e-shopu i v Objednávce vždy uvedena cena včetně DPH i veškerých dalších poplatků („cena zboží“).
 2. Cenu zboží můžete zaplatit způsoby uvedenými zde.
 3. Pokud budete platit bankovním převodem, prosíme vás o uhrazení ceny zboží společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, což je číslo Objednávky. Pokud tento variabilní symbol nezadáte, může se stát, že se nám platba ceny zboží nespáruje se Smlouvou a zboží vám nebude odesláno včas.
 4. V případě bezhotovostní platby se cena zboží považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. Zboží vám odešleme neprodleně poté, není-li domluveno jinak.
 5. Pro každou platbu vám vystavíme fakturu – daňový doklad, která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude Vám zaslána na e-mail uvedený v Objednávce.

Doručení zboží

V tomto článku se dočtete, kdy a jak vám bude zboží doručeno.

 1. Zboží vám zašleme prostřednictvím doručovací služby dle vašeho výběru (jejich přehled najdete zde).
 2. Pokud jste spotřebitel, zboží vám bude doručeno nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy, pokud se nedohodneme jinak. Nedoručíme-li zboží včas, máte právo od Smlouvy odstoupit a my vám vrátíme uhrazenou cenu zboží. Pokud vámi objednané zboží nebude skladem a nebude naskladněno ani do 30 dnů od uzavření Smlouvy, vyhrazujeme si právo odstoupit od Smlouvy. To se netýká zboží, u kterého je na e-shopu výslovně uvedena delší dodací doba a u kterého jsme se s vámi, jste-li spotřebitel, dohodli na delší době dodání.
 3. Pokud vámi objednané zboží bude skladem, odešleme ho co možná nejdříve. O jakémkoliv prodlení vás budeme informovat.
 4. Pokud vámi objednané zboží nebude skladem, budeme vás o tom neprodleně informovat a zároveň vás seznámíme s přibližnou dodací lhůtou. Pokud s touto dodací lhůtou nebudete souhlasit, máte právo odstoupit od Smlouvy, čímž se Objednávka zruší a my vám vrátíme uhrazenou cenu zboží.
 5. Zboží vám doručíme na místo vybrané v Objednávce, vy jste povinni ho převzít. Pokud ho nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od Smlouvy. V takovém případě po vás máme právo vyžadovat náhradu vzniklých nákladů spojených s vrácením nepřevzatého zboží.
 6. V případě, že vám bude potřeba zboží doručovat opakovaně či jiným způsobem než takovým, který jste si zvolili v Objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručením.
 7. Při převzetí zboží od přepravce vám doporučujeme pečlivě zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování doporučujeme ihned oznámit dopravci. Takové zboží nemusíte od dopravce převzít. Rovněž vám doporučujeme dát nám o zjištěném poškození vědět a poškození zdokumentovat.
 1. Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé ceny zboží, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu zboží na vás přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy jste byli povinni zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou jste tak neučinili.

Odstoupení od Smlouvy

Tento článek se vztahuje pouze na zákazníky, kteří zboží nakupují mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (nenakupují „na IČO“) – tedy na spotřebitele.

Jako spotřebitelům vám zákony oproti podnikatelům poskytují značnou ochranu. Asi víte, že pokud uzavíráte Smlouvu na internetu, máte právo na odstoupení od Smlouvy do 14 dní. V některých případech se ale podmínky mohou mírně lišit, proto vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli také následující článek.

 1. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od Smlouvy uzavírané prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu. Pokud vám zašleme zboží v několika zásilkách, lhůta se počítá až po převzetí poslední zásilky. Naopak pokud vám zboží zasíláme pravidelně, lhůta se počítá od doručení první dodávky.
 2. V případě odstoupení od Smlouvy nám musíte vrátit zakoupené zboží a my vám vrátíme zaplacenou částku, jak je specifikováno níže.
 3. V případě zboží vyrobeného podle vašich požadavků nebo přizpůsobeného vašim osobním potřebám právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nemáte. I přesto se vám však budeme snažit vyjít maximálně vstříc s vašimi případnými námitkami.
 4. Obdobně nemáte právo odstoupit od Smlouvy dle tohoto článku, pokud zboží podléhá rychlé zkáze, má krátkou dobu spotřeby (například pokud se jedná o živé květiny), vzhledem ke své povaze bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo pokud se jedná o zboží v zapečetěném obalu, které jste z něj vyndali a zboží není z hygienických důvodů možno vrátit.
 5. Pokud byste se rozhodli odstoupit od Smlouvy, můžete využít formulář, který je přílohou těchto Podmínek. Odstoupit od Smlouvy ale můžete i jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči nám.
 6. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vám vrátíme částku odpovídající kupní ceně zboží včetně nákladů na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu možnému způsobu dodání, a to stejným způsobem, jako jsme ji od vás přijali, nedohodneme-li se jinak. Je ale potřeba, abyste nám nejpozději ve stejné lhůtě zaslali nebo předali zakoupené zboží (postačí, když v této lhůtě zboží odešlete). Zboží musí být vráceno kompletní, s veškerým příslušenstvím, nejlépe v původním obalu (obal však není povinný).
 7. Vrácené zboží musí být nepoškozené a neznečištěné. Zboží nesmí jevit známky více než běžného opotřebení či poškození s ohledem na nutné seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. To znamená, že po převzetí zboží si ho můžete vyzkoušet maximálně tak, jak byste si ho vyzkoušeli v kamenné prodejně. Máme právo posoudit, zda je vrácené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobili jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu, vlastnosti a funkčnost zboží, snížení hodnoty tohoto zboží. Pokud zboží použijete v rozporu s tímto odstavcem a způsobíte na něm škodu, jsme oprávněni jednostranně započíst náš nárok na úhradu škody vzniklé na zboží (náklady na uvedení zboží zpět do stavu, ve kterém ho budeme moci prodat dalším zákazníkům) oproti vašemu nároku na vrácení kupní ceny zboží.
 8. Náklady na vrácení zboží zpět k nám nesete vy.
 9. Nejsme povinni vrátit vám přijaté peněžní prostředky do té doby, než nám bude zboží doručeno zpět anebo než prokážete, že bylo odesláno zpět na naši adresu.
 10. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezúplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od Smlouvy vrátit i toto bezúplatné plnění.
 11. Zboží včetně všech dárků musí být zasláno nebo osobně doručeno na naši adresu Českomoravská 142/18, Praha 9 – Vysočany, 190 00. Zboží nám, prosím, neposílejte na dobírku.

Co když zboží bude mít nějakou vadu? A jak je to se zárukou?

Snažíme se vám dodat naše zboží v co nejkvalitnějším stavu, někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že zboží může být nějakým způsobem vadné. Za jaké vady odpovídáme, jak vadu vytknout a jak s tím my naložíme, si pečlivě přečtěte níže.

1. Za co odpovídáme

 1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že vám odpovídáme zejména za to, že zboží:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  • je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž jste souhlasili;
  • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k užití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 1. Dále odpovídáme za to, že kromě ujednaných vlastností:
  • je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
  • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
  • je zboží dodáno s příslušenstvím včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením Smlouvy.

Za uvedené poslední čtyři body neodpovídáme, pokud vás před uzavřením Smlouvy výslovně upozorníme, že některá vlastnost zboží se liší a vy s tím budete souhlasit.

 1. Pokud jste si zakoupili zboží, které bylo vadné a pro svou vadu bylo zlevněno, za tuto vadu, pro kterou bylo levnější, neodpovídáme. Za ostatní vady na takovém zboží ale odpovídáme.

 

2. Do kdy můžete vytknout vadu?

 1. Pokud jste spotřebitel, vytknout vadu, která se na zboží projeví, můžete do dvou let od převzetí zboží. To neplatí u zboží, na kterém je vyznačena minimální doba trvanlivosti, po kterou si zboží zachová své vlastnosti a funkce, a u kterého lze vytknout vadu maximálně do takto vyznačené doby. Má se za to, že pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.Pokud jste nám vytkli vadu zboží oprávněně, neběží doba pro vytknutí vady po dobu, po kterou nemůžete vadné zboží užívat.
 2. Pokud jste podnikatel, svá práva z vadného plnění můžete uplatnit za předpokladu, že vytknete vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy jste měli možnost zboží prohlédnout a vadu při dostatečné péči zjistit. Pro skrytou vadu platí totéž, současně ji ale musíte vytknout maximálně do dvou let po odevzdání zboží.

3. Jak vytknout vadu? (jak reklamovat)

 1. Reklamaci, prosíme, uplatněte u nás, a to prostřednictvím e-mailu: info@vitaminov.cz nebo dopisem naší adrese Českomoravská 142/18, Praha 9 – Vysočany, 190 00.
 2. Formulář nebo průvodní dopis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:
  • vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
  • prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).
 3. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, doručte spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu. Reklamační formulář nám můžete doručit i elektronicky na e-mail. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní, tedy s veškerým potřebným příslušenstvím, abychom mohli reklamaci posoudit.
 4. Pokud jste spotřebitel, tak od nás při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení – reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

4. Vady zboží

 1. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření Smlouvy, uvedena doba, po kterou si zboží při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že vás uspokojíme nad rámec vašich zákonných práv z vadného plnění, nebude-li zboží mít vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce (záruční list), který vám vydáme nejpozději při převzetí věci. Vadu krytou zárukou za jakost musíte vytknout nejpozději ve lhůtě určené délkou záruční doby.
 2. Zákonná práva z vadného plnění ani záruka za jakost se nevztahují na:
  • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  • u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího užívání;
  • vady, o kterých jste věděli při nákupu nebo které jste sami způsobili.

5. Co můžete požadovat, když má zboží vadu?

 1. Můžete požadovat odstranění vady. V době do dvou let od převzetí (pokud nejde o zboží s kratší dobou trvanlivosti) můžete zboží reklamovat a podle své volby po nás požadovat:
  • dodání nové věci bez vady, nebo
  • opravu věci.
 2. Pokud je pro nás vámi zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, právo zvolit si způsob odstranění vady nemáte. Je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, můžeme odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 3. Můžete po nás požadovat přiměřenou slevu, nebo odstoupit od Smlouvy, a to:
  • pokud jsme odmítli vadu odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné potíže;
  • když se vada projeví opakovaně (zpravidla třikrát a více, posuzuje se individuálně);
  • pokud je vada podstatným porušením Smlouvy;
  • pokud je z našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro vás.
 4. Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 5. Nemůžete odstoupit od Smlouvy, je-li vada nevýznamná.
 6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u nás jako prodávajícího. Pokud je ale k opravě určený někdo jiný (např. servis), kdo je k dispozici v našem okolí nebo v místě, které je vám bližší, vytkněte vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 7. Dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte nám platit dosud neuhrazenou cenu zboží nebo její část
 8. Před prvním použitím si pečlivě prostudujte návod nebo pokyny k užívání, pokud jsme vám je elektronicky nebo spolu se zbožím zaslali a řiďte se jimi. Pokud zboží poškodíte z důvodu nesprávného použití v rozporu s návodem, nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vady.
 9. Pokud prokážeme, že jste před převzetím zboží o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.
 10. Za vadu zboží se nepovažuje vada způsobená vyšší mocí.

6. Vyřízení reklamace

 1. Pokud jste spotřebitel, pak vás o vyřízení reklamace včetně odstranění vady budeme informovat do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi nedohodneme na delší lhůtě. Pokud tuto lhůtu nedodržíme, máte právo dostoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. Potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace vám zašleme elektronicky, popřípadě poštou. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy jste si byli povinni zboží vyzvednout.
 2. Pokud jste podnikatel, pak rozhodneme o vaší reklamaci co nejdříve. V přiměřené lhůtě vaši reklamaci posoudíme a zašleme vám písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání a případně zdůvodnění zamítnutí reklamace elektronicky, případně poštou.
 3. Jako spotřebitel máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, pokud bude reklamace oprávněná a uznaná. Tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak vám nemusí být přiznány.

Mimosoudní řešení sporů

 1. Pokud jste spotřebitel a dojde mezi námi ke spotřebitelskému sporu, podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (sídlem Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, e-mail: adr@coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor vzájemnou dohodou přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé.
 2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Závěrečná ujednání

 1. Tyto Podmínky jsou v českém jazyce, v českém jazyce se uzavírá i Smlouva mezi námi. Veškerá ujednání mezi námi se řídí právem České republiky.
 2. Veškerou písemnou korespondenci si můžeme doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 3. Nejsme ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování.
 4. K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče mimo jiné dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Všechna práva k našemu e-shopu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez našeho souhlasu.
 6. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 7. V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit.
 8. Znění Podmínek můžeme měnit či doplňovat, jejich aktuální znění naleznete vždy na našem e-shopu. Změnou Podmínek nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Pokud jste spotřebitel, znění Podmínek účinné v době uzavření Smlouvy mezi námi vám vždy zašleme v potvrzení o přijetí Objednávky na pevném nosiči dat.
 9. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
 10. Smlouvu včetně těchto Podmínek archivujeme v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud ji potřebujete, napište nám a my vám ji rádi zašleme.
 11. Kdykoliv nás můžete kontaktovat pomocí těchto údajů:
  • e-mail: info@vitaminov.cz
  • adresa: Českomoravská 142/18, Praha 9 – Vysočany, 190 00
  • telefon: + 420 727 877 353

 

V Praze dne 1. 5. 2023

Příloha č.1 ke stažení:

Odstoupení od Smlouvy ke stažení zde.

Znění obchodních podmínek platných od 1. 12. 2019 do 1.5. 2023 zde